Reserves

Avís legal

La web i el seu domini pertanyen a Càmping Les Dunes S.A.U (des d’ara Càmping Las Dunas), registrat al Registre Mercantil de Girona, Volum 491, Llibre 0, Foli 18, Secció 8, Fulla GI9531, Inscripció 10 del 24/03/2003. Per contactar amb les nostres oficines ho pot fer per telèfon ( +34 – 972 52 17 17), fax ( +34 – 972 55 00 46), correu ordinari (Apartat. de Correus 23, 17130 L’Escala, Girona, Espanya) o correu electrònic (info@campinglasdunas.com)

La utilització per l’usuari dels serveis continguts a La Web implica l’acceptació expressa d’aquestes condicions generals. Per a contractar els serveis oferts haurà a més, ser major d’edat (18+) i disposar de la capacitat legal necessària. Les dades introduïdes als formularis per l’usuari hauran de ser verdaderes, exactes, completes i actuals.La tramitació d’una reserva o un altre servei per part de l’usuari implica el coneixement i l’acceptació expressa d’aquestes Condicions Generals, les condicions específiques de reserva aplicables i el reglament intern del càmping. Tota la documentació es accessible des de l’apartat de descàrregues de la Web.

Continguts de la Web

Les tarifes vigents indicades en La Web inclouen l’I.V.A.

Càmping Las Dunas edita els continguts de la Web amb la màxima diligència possible, però podria donar-se el cas que, sempre aliè a la voluntat de l’empresa, es produeixi algun error tipogràfic o que alguna dada o informació no estigui actualitzada en el moment de ser consultada per l’usuari. Per aquest motiu Càmping Las Dunas manifesta que les referències (imatges i descripcions) als productes i serveis així com els preus i condicions estipulats tenen una mera funció orientativa i no son vinculants fins a la confirmació expressa de la petició. Si algun usuari hagués pres la decisió de contractació basant-se en un informació errònia publicada a la Web, Càmping Las Dunas li ho comunicarà i aquest tindrà el dret de rescindir el contracte sense cap cost per la seva part.

No tots els productes i serveis presentats a la web estan disponibles durant tota la temporada. També poden figurar imatges de esdeveniments que tan sols s’ofereixen de manera puntual durant la temporada o en anys concrets (p.e. aniversaris).

Els enllaços externs a altres pàgines que figuren a la Web s’ofereixen a efectes merament informatius a l’usuari, de manera que Càmping Las Dunas no es responsabilitza dels productes, serveis o continguts que s’ofereixin o subministrin a les pàgines de destinació ubicades en un altre domini.

Càmping Las Dunas podrà modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, la configuració i els continguts de la Web així com l’accés a aquesta. Tampoc no garanteix la continuïtat del funcionament de la Web al igual que la mateixa es trobi en tot moment operativa i disponible.

Tots els continguts, marques, logotips, dibuixos etc. que figuren a la Web de Càmping Las Dunas, es troben protegits per els drets de propietat intel•lectual i industrial que son expressament reservats per Càmping Las Dunas o altres autors o titulars de dits drets. Per tant, queda prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública per qualsevol títol o medi de la totalitat dels continguts de la Web per a usos diferents de la legítima informació o contractació per als usuaris dels serveis oferts. La violació dels anteriors drets serà perseguida segons conformitat amb la legislació vigent. Només es podran reproduir continguts sota autorització expressa i per escrit de Càmping Las Dunas.

Legislació

Per a qualsevol controvèrsia que pogués sorgir amb motiu de la interpretació de contractes, condicions generals o altres condicions vinculants, LES PARTS acorden que, respecte a la submissió judicial, regeixi el que disposa l’article 90 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text de la Llei general per a la Defensa del Consumidors i  Usuaris, així com altres lleis complementaries, o qualsevol  altre legislació general  que sigui aplicable a nivell nacional, autonòmic o supranacional.

Càmping Las Dunas es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri oportuns en els termes i condicions establerts. La publicació de unes noves condicions generals anul•la la vigència de les actuals, sent aplicades a qualsevol contractació realitzada a partir d’aquest moment. Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul•la o ineficaç, aquesta nul•litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul•la o ineficaç, subsistint les condicions generals a tota la resta, tenint tal disposició, o la part de la mateixa que resulti afectada, per no estar inclosa.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­